Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3 výzva“

.

Program upravuje poskytování návratných finančních výpomocí na realizaci výměny zdroje tepla v rámci 3. výzvy, za účelem podpory výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech , úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Moravskoslezského kraje.

Návratná finanční výpomoc – dále jen NFV bude poskytnuta z rozpočtu obce Horní Lomná s využitím dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu výše uvedeného účelu činí max. 2 700 000 Kč.

Obec po obdržení žádosti o poskytnutí NFV připraví návrh Smlouvy o NFV a přeloží jej ke schválení do orgánů obce. Podmínkou uzavření Smlouvy o NFV mezi žadatelem a Obcí je:

  • obdržení finančních prostředků z rozpočtu SFŽP ČR na poskytnutí NFV v rámci výzvy č. 1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva.

Finanční prostředky poskytnuté formou NFV jsou účelově vázány výhradně na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle za nový podporovaný zdroj.

NFV bude poskytnuta v celkové výši 100% předpokládaných uznatelných výdajů dle žádosti o dotaci předložené na KÚ MSK, maximálně však na jednoho žadatele 200 000 Kč – u pořízení tepelného čerpadla a kotle na biomasu a 150 000 Kč u pořízení plynového kotle.

Peněžní prostředky budou uvolněny po podpisu Smlouvy o NFV a po předložení písemného potvrzení dodavatele výměny nevyhovujícího kotle např. smlouvou o dílo, akceptovanou objednávkou, případně zálohovou fakturou. Peněžní prostředky budou žadateli zaslány bezhotovostně na účet uvedený v žádosti do 10 pracovních dnů od předložení tohoto písemného potvrzení.

Podmínkou pro poskytnutí NFV je předložení písemného souhlasu s inkasem z účtu žadatele ve prospěch poskytovatele – obce H. Lomná na částku rovnou dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla z OPŽP od Krajského úřadu, jakož i případné dotace z prostředků příslušného kraje nebo obce.

Po proplacení kotlíkové dotace je žadatel povinen informovat OÚ Horní Lomná o přijetí dotace od KÚ MSK a odeslat přijatou dotaci v plné výši na účet obce společně s nevyčerpanými prostředky NFV jako první splátku. První splátka se tedy rovná plné výši kotlíkové dotace a v případě, že nebyla při pořízení kotle vyčerpána celá NFV, je součásti této první splátky i nevyčerpaná část NFV.

Výše dalších splátek činí minimálně 500,-Kč/měsíčně, max. 2000,-Kč/měsíčně. Doba splácení NFV je maximálně 10 let. Žadatel může kdykoliv NFV jednorázově splatit bez jakychkoliv sankcí čí poplatků – musí však předem informovat OÚ o takto provedené splátce.