Rozpracované projekty

Sportovní areál

Poslední dobou se stále více setkáváme s občany, kteří se nás dotazují „Co se to vlastně staví za budovu ve sportovním areálu pod fotbalovým hřištěm?“ Otázky jsou samozřejmě oprávněné, proto Vás nyní uvedeme do obrazu celého projektu. Investice financovaná z rozpočtu obce po dokončení přesáhne částku 11 miliónů korun vč. DPH. Investiční záměr by měl být ukončen v létě 2019.

V přízemí rozestavěné budovy se nachází zázemí pro sportovce, které je rozděleno do dvou samostatných šaten se sprchami a WC. Pro hosty areálu budou k dispozici samostatné toalety pro muže, ženy a invalidy. Dále jsou zde navrženy 2 technické místnosti, které mají sloužit jako kotelna a sklad techniky pro údržbu areálu. Ve druhém patře byly plánovány 2 byty a to pro správce a údržbáře. Menší byt je dvoupokojový o velikosti cca 55m2 s kuchyňským koutem a sociálním zařízením. Větší byt je třípokojový o velikosti cca 100m2 s kuchyňským koutem a soc. zařízením. V územním plánu je pozemek, na němž je rozestavěná stavba, určen ke sportovním a kulturním účelům. Dle platné legislativy Zákona o územním plánování a Stavebního zákona může dojít k situaci, že tato stavba bude muset být dokončena a následně i využívána pouze ke sportovním a kulturním účelům.

Obec bude nyní zvažovat možnosti, jak nejefektivněji vynaložit s prostorem ve druhém patře, aby v budoucnosti stavba profitovala a nezatěžovala obec finančně. Jednou z variant jak vzniklou situaci řešit, je podání žádosti o změnu Územního plánu, čímž by byl pozemek pod stavbou převeden k účelům pro bydlení. Tento proces by trval cca 1 rok. Pak bychom mohli druhé patro pronajímat jako 2 samostatné byty. Problém se jeví v tom, že po předběžných přepočtech nám jenom dva byty + mimořádné pronájmy prostor v přízemí při pořádání sport. a kult. akcí neunesou kompletní finanční zátěž pro samotný chod celé budovy. Další variantou je dlouhodobý pronájem objektu provozovateli, který by pořádal různá soustředění sportovců vč. ubytování. Takto by byla budova využita maximálně. Obec by si samozřejmě vyžadovala přístup do jedné z šaten, abychom splnili účel stavby a to vybudovat našim fotbalistům zázemí.

Pokud by se podařilo nalézt vzájemnou dohodu mezi takovýmto provozovatelem a obcí, jevila by se tato varianta jako nejschůdnější.

 

Obnova výletiště

Dalším projektem, který jsme přebrali jako rozpracovaný, je “Obnova výletiště“. Jedná se o altán s kompletně dřevěnou konstrukcí. Altán zakrývá celou nově rozšířenou taneční plochu, k níž vede vybudovaný chodník. Altán bude využíván hlavně ke kulturním akcím, popřípadě rodinným oslavám.

Na tento projekt obec získala ještě před jeho realizací dotaci ve výši 400 tis. Kč a téměř 1 mil. Uvolnila obec ze svého rozpočtu. Altán byl dokončen v listopadu letošního roku a nyní se budeme těšit na jeho hojné využití.

Cyklodoprava v Horní Lomné

V roce 2017 žádala obec o dotaci ze SFDI na cyklostezku v Horní Lomné, čímž by prodloužila trasu o 2 km od začátku katastrálního území, což je cca 400m níže od soutoku řek Tatínky a Lomné. Začátek cyklostezky byl navržen po pravém břehu řeky Lomná, kde v oblasti Tatínky přechází pomoci nově vybudovaného mostu na druhou stranu vodního toku a pokračuje mezi hlavní silnicí a řekou Lomná. Poblíž restaurace „U Zajonca“ kopíruje cyklostezka silnici a vzhledem k blízkosti řeky Lomné je v tomto místě navržena opěrná zeď. Dále trasa pokračuje v prostoru mezi chatovou oblastí a hlavní silnici až do svého napojení v lesíku nad autobusovou zastávkou „Havraň“.

Jelikož se v projektu vyskytly 2 chyby, nebyla dotace schválena. Projektant požadované změny odstranil a k 20.11.2018 obec podala žádost znovu.

Bohužel ale ani v  roce 2019 dotace schváleny nebyly, nikoli však z důvodu špatně podané žádosti, či nedostatků v ní, ale kvůli přečerpanému limitu finančních prostředků v rozpočtu SFDI pro rok 2019 na tento účel, jak bylo oznámeno dne 21.5.2019. Nezbývá tedynic jiného, než žádat znovu v roce 2020, kde by však měl již platit jednodušší způsob podání žádosti pro ty žadatele, kteří již prošli hodnotitelskou komisí. Věřme, že tedy do třetice budeme úspěšní a budeme moci navázat na již hotovou etapu z Dolní Lomné.

Budoucnost likvidace odpadních vod v lokalitě Přelač

Obec  zpracovala projekt a žádost o poskytnutí finančních prostředků dle podmínek Výzvy č. 17/2017 z Národního programu životního prostředí na podporovanou aktivitu domovní čistírny odpadních vod. Tato výzva byla zaměřena na realizaci soustav individuálních čistíren odpadních vod pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitost ke stokové síti zakončené ČOV. Pokusili jsme se tak vyjít vstříc obyvatelům zejména Přelače, kteří přišli na zasedání obecního zastupitelstva a žádali o pomoc s řešením problémů odvodu odpadních vod z jejich nemovitostí. Během tří měsíců bylo nutno vypracovat kompletní projektovou dokumentaci jednotlivých ČOV, získat souhlasy majitelů pozemků, vypracovat odborný posudek pro obhajobu tohoto záměru z hlediska vhodnosti vybudování těchto ČOV v dané lokalitě, napsat projekt pro SFŽP, jenž by vedl k jejich zájmu a podpoře našeho plánu. Dále bylo nutno získat předepsaná povolení, potřebná pro podání žádosti. Vše bylo odesláno a podáno, nyní čekáme na výslednou reakci SFŽP. V případě, že by náš projekt nebyl podpořen, již teď víme, že je znova vyhlášen podobný titul a budeme se v případě neúspěchu o něj ucházet. Takže držme si palce!

KOTLÍKOVÉ DOTACE MOHOU POMOCI ZKRÁŠLIT RYBNÍK POD KOSTELEM A JEHO OKOLÍ.

V měsíci květnu 2019 byla v návaznosti na kotlíkové dotace a bezúročné půjčky podána žádost o poskytnutí finančních prostředků z programu SFŽP (Státní fond životního prostředí) na revitalizaci malé vodní nádrže a novou výsadbu zeleně a úpravu plochy přilehlé k této nádrži. Proč? V rámci Výzvy na výměnu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva má obec možnost získat peníze od SFŽP, které jsou nyní určeny žadatelům o kotlíkové dotace na jejich tzv. předfinancování zpět do obecní pokladny. Dříve, než dojde ke schválení jednotlivých žádostí o výměnu kotlů Krajským úřadem a potažmo k uvolnění financí z krajského rozpočtu, SFŽP poskytne finance na jejich výměnu
ze svého rozpočtu tak, aby žadatelé, kteří mají již výměnu schválenou KÚ, mohli započít s pracemi. V době, kdy Krajský úřad převede peníze samotným žadatelům, budou muset být částky, poskytnuté SFŽP na předfinancování jednotlivých výměn vráceny SFŽP zpět. Jednou z podmínek celého tohoto projektu ovšem bylo také to, že pokud by obec našla vhodnou investici v oblasti podpory, zlepšení či zvýšení ochrany životního prostředí, mohla by si tyto
peníze ze SFŽP ponechat na realizaci takovéhoto projektu. Kritéria projektů, na něž je možno tyto finanční prostředky použít, jsou jasně stanovena a dána, proto jsme se rozhodli po jednáních a konzultacích s pracovníky CHKO Beskydy a AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) vypracovat projekt, který by řešil oblast našeho
„rybníku“ pod kostelem a pozemků k němu přilehlých. Pokud se jim naše žádost s projektem bude líbit, mohla by do budoucna vzniknout v těchto místech oddechová zóna s naučnou stezkou, provádějící děti i dospělé po tajích mokřadního biotopu. V současné době je toto místo v celkem nevyhovujícím stavu. Kdyby prokouklo novou úpravou, tvořilo by krásný celek i se zelenými prostory, které patří ke kostelu a ke studánce.