Rozpracované projekty

Cyklodoprava v Horní Lomné

Po dlouholetých bojích o získání dotace na vybudování I. etapy cyklostezky se obec konečně dočkala kladného verdiktu. V březnu roku 2021 bylo předáno staveniště do rukou realizační firmy projektu, kterou je M-Silnice a.s. Dle harmonogramu prací potrvá celá akce od dubna do  září 2021.

Domovní čistírny odpadních vod

Obec  zpracovala projekt a žádost o poskytnutí finančních prostředků dle podmínek Výzvy č. 17/2017 z Národního programu životního prostředí na podporovanou aktivitu domovní čistírny odpadních vod. Tato výzva byla zaměřena na realizaci soustav individuálních čistíren odpadních vod pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitost ke stokové síti zakončené ČOV. Pokusili jsme se tak vyjít vstříc obyvatelům zejména Přelače, kteří přišli na zasedání obecního zastupitelstva a žádali o pomoc s řešením problémů odvodu odpadních vod z jejich nemovitostí.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele akce byla vybrána firma CSK-Invest, s.r.o. K předání staveniště došlo dne 1.12.2020, v důsledku zimního počasí však byly práce odstartovány o něco později.

Zrealizováno bude celkem 25 čistíren odpadních vod.

KOTLÍKOVÉ DOTACE MOHOU POMOCI ZKRÁŠLIT RYBNÍK POD KOSTELEM A JEHO OKOLÍ.

V měsíci květnu 2019 byla v návaznosti na kotlíkové dotace a bezúročné půjčky podána žádost o poskytnutí finančních prostředků z programu SFŽP (Státní fond životního prostředí) na revitalizaci malé vodní nádrže a novou výsadbu zeleně a úpravu plochy přilehlé k této nádrži. Proč? V rámci Výzvy na výměnu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva má obec možnost získat peníze od SFŽP, které jsou nyní určeny žadatelům o kotlíkové dotace na jejich tzv. předfinancování zpět do obecní pokladny. Dříve, než dojde ke schválení jednotlivých žádostí o výměnu kotlů Krajským úřadem a potažmo k uvolnění financí z krajského rozpočtu, SFŽP poskytne finance na jejich výměnu
ze svého rozpočtu tak, aby žadatelé, kteří mají již výměnu schválenou KÚ, mohli započít s pracemi. V době, kdy Krajský úřad převede peníze samotným žadatelům, budou muset být částky, poskytnuté SFŽP na předfinancování jednotlivých výměn vráceny SFŽP zpět. Jednou z podmínek celého tohoto projektu ovšem bylo také to, že pokud by obec našla vhodnou investici v oblasti podpory, zlepšení či zvýšení ochrany životního prostředí, mohla by si tyto
peníze ze SFŽP ponechat na realizaci takovéhoto projektu. Kritéria projektů, na něž je možno tyto finanční prostředky použít, jsou jasně stanovena a dána, proto jsme se rozhodli po jednáních a konzultacích s pracovníky CHKO Beskydy a AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) vypracovat projekt, který by řešil oblast našeho
„rybníku“ pod kostelem a pozemků k němu přilehlých. Pokud se jim naše žádost s projektem bude líbit, mohla by do budoucna vzniknout v těchto místech oddechová zóna s naučnou stezkou, provádějící děti i dospělé po tajích mokřadního biotopu. V současné době je toto místo v celkem nevyhovujícím stavu. Kdyby prokouklo novou úpravou, tvořilo by krásný celek i se zelenými prostory, které patří ke kostelu a ke studánce.