Zastupitelstvo

Starosta:
Kamil Kawulok
tel. 724156986

Místostarosta:

       Dalibor Smetana

Zastupitelé:

Radek Mikula

Ing. David Wolny

Radek Martynek

Ing. Pavel Szkandera

Marian Kohut